tisdag 17 januari 2012

Vad har gjorts? Vad bör göras?

På den åker som ständigt plöjs kan inget gro” – Lars Fresker 2012.

Med detta citat vill jag inleda dagens inlägg, alltför ambitiösa planer och åtgärder har lagts på att fixa det som upplevts vara trasigt. Jag vill därför gå varsamt fram och inte laga sönder det som fungerar.

Inriktningsbeslut 2009 gav oss en inriktning på en försvarsmakt vi inte sett like till, tidigare försvarsbeslut har i princip handlat om att reducera och köpa annan häftig materiel. Vi har fått ett tvåbefälssystem fast ingen har kunnat förklara det geniala i att förändra vårt tidigare system. Vi skall rekrytera och anställa soldater, det finns ingen pliktlag i Sverige som kommer att förse Försvarsmakten med soldater framgent om inte regeringen säger annat. Och vi har ”transformerat” personalhanteringssystemet. Det är inga små puckar som nu har ramlat ned i Försvarsmakten och omstöpningen har börjat, nu gäller det att det att” reformera, inte deformera” för att travestera Lars Fresker. Just nu beskriver jag min syn och min närmaste verklighet.

Tvåbefälssystemet

Om vi börjar med att försöka passa in tvåbefälssystemet i mitt förband så behövs det inte något längre applex med spelkort för att skjuta förbandet i sank. Tvåbefälssystemet inpassat i regelverket gör att vi blir sårbara. Skulle vi ha plutonchefer med de befogenheter som de har nu så skulle deras utbildning vara i klass med läkares. Alltså har man valt bort detta krav men vi måste alltså försöka hitta en lösning, Plutonchefen kanske inte skall direktrekryteras utan man söker ur potten specialistofficerare med läshuvud och låter dessa studera vid FHS på distans och låta aspiranten bli klar för de olika stegen Fänrik – Löjtnant – Kapten vartefter olika delmål vid FHS blir klara? Kanske att man kan ha en anpassad Officersutbildning där ämnen kan valideras utefter praktik och erfarenhet? Min magkänsla säger att det här inte är ett problem för större delen av Försvarsmakten utan det drabbar oss mer specialiserade förband med högre krav på skolgång. Det finns ingen anledning att säga att det är ett skitkasst system som skall återbördas till det tidigare, vi måste varsamt förändra det vi nu går in i med öppna ögon så att det passar regelverket och verksamheten. Jag bryr mig inte om en förvaltare kallas kapten eller liknande, arbetsuppgifterna är desamma och vad en arbetstagare kallas är fullständigt likgiltigt i svensk arbetslagstiftning. Dock skulle jag vilja se att man höll på vilka examen en anställd har, har man en officersexamen så kallas man kapten i stället för förvaltare om man inte skulle vilja validera in tidigare utbildning och kunskaper till en specialistofficersexamen.

Personalförsörjningen

I stort teoretiskt bra men i själva verket så har jag hittills sett pessimistiska siffror angående rekryteringen. Hyffsat stort söktryck men avhopp och oftast mindre antal antagna än platser tillgängliga. F&S skriver om den tyska erfarenheten och bortförklaringarna, uppemot en tredjedel av de anställda hoppar av ”medans tider är”, alltså innan de blir mer eller mindre pliktskyldiga att tjänstgöra. I Sverige har vi hittills i vissa förband omsatt halva plutoner på årsbasis. Vi ser att vi har svårt att träffa rätt i rekryteringen av de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna. De tidvis tjänstgörande soldaterna har vi hittills inte kunna erbjuda något godtagbart lagstöd för utbildning och tjänstgöring. I princip är de utlämnade till sin ordinarie arbetsgivares goda vilja och semsterbank. Vi skall också ha majoriteten av våra soldater anställda i formen av tidvis tjänstgörande. De här soldaterna är i stort sett inget annat än forna tiders värnpliktiga, en kortare utbildning följt av en befattning i ett krigsförband där de skall repetitionsutbildas och kanske utvecklas i sin befattning. GSS/T är en grupp som måste vårdas för att de skall kunna ge uteffekt i krigsförband, annars är de lika användbara som gårdagens försummade värnpliktiga.

Att backa utvecklingen på det här området gör att vi förlorar värdefull tid. Ett fullständigt pliktbaserat försvar är sålunda en omöjlighet. Det som återstår då är kraftfulla satsningar på rekrytering, här ser jag att det krävs övningar som faktiskt ger soldaten något. Att i år ställa in övningar för att hålla budgetet tror jag slår rätt hårt mot framtida rekrytering. Ett bra varumärke säljer sig själv, ett solkigt varumärke förblir smutsigt länge trots idoga försök att tvätta. Som jag skrev i mitt förra inlägg så kostar omställning och det måste få kosta nu. Den förändring jag vill göra är att införa en allmän mönstringsplikt för att ytterligare marknadsföra yrket. På en par års sikt vill jag dock ersätta GSS/T med intresserade värnpliktiga för att kunna fylla upp krigsförbanden så att dessa kan leverera lite effekt. Det kan inte vara guds mening att vi skall ha ett uppvisningsförsvar.

HR-transformeringen

Jag var med om HR-transformering redan innan det blev ett begrepp i försvarsmakten. Plutonchefen skötte i mångt och mycket det som plutonchefen skall göra nu. Till sin hjälp hade plutonchefen då Excell, Word, Emil men inte attesträtt i Palasso. Hur mycket strunt jag än kommer att få så ser inte jag PRIO som den stora boven. Med tidigare blanketter om ledighetsansökan, inköpsanmodan, beräkningsunderlag, m.m. så är det snarare lättare nu. Problemet är att man trodde att personalen skulle kunna sköta det här efter en kortare introduktionsutbildning i form av filmer. När vi hade ett pliktverk som försåg oss med soldater och plutonslaget bestod av plutonchef med ställföreträdande plutonchef och ett antal instruktörer så var HR-transformationen en besparing. Med ett anställt försvar är HR-transformationen en nödvändighet. Jag ser inget annat än att den chef som skall ansvara för rekrytering, utbildning och vidmakthållande av soldater också skall ha ansvaret för dessa även när det gäller lönesättning, sjukskrivning, m.m. Arbetsgivaransvaret förändras inte med vilka blanketter eller datorsystem som utnyttjas. Det är ingen mening i att plutonchefen fyller i en blankett om ledighet för att skicka till någon som skall omsätta den i ett ADB-system. Plutonchefen skall själv kunna jobba i ADB-systemet, på så vis kapar vi ett led administration.

Vid införande av ADB-systemet Prio så måste vi säkerställa att användarna kan hantera det, det görs med riktiga utbildningar och kurser. Innan systemet driftsätts. Cheferna måste också kunna det arbetsrättsliga eller ha stöd i det. Här ser jag ingen annan möjlighet än att de skall ha en motsvarande facklig grundkurs och senare ett gediget stöd via telefon. Vid införande av palasso hade jag en bättre utbildning för att rapportera arbetstid än vi nu fick vid införandet av Prio för att kunna rapportera arbetstid, söka semester, boka resor, m.m. Är någon förvånad över att införandet har varit svårt? Nu stundar ytterligare införanden om någon vecka med bristfälliga förberedelser. Att rulla tillbaka till Palasso ser jag som en omöjlighet. Nu måste vi vårda det vi har.

Krigsförbanden och beredskap

Den här rubriken skiljer sig inte i stort ifrån mitt föregående inlägg, läs gärna det en gång till för att klara ut mina tankar. Nu gäller det att ställa relevanta och uppnåeliga krav. Cynisk beskrev förtjänstfullt de svårigheter dennes förband möter nu. Det existerar en obalans mellan uppgifter och resurser men lösningen kan inte vara att minska på uppgifterna. Vill vi ha uteffekt så måste vi vara beredda att betala för det. Vi är också mitt inne i en förändring det kostar också pengar, vi kan inte förändra samtidigt som vi bromsar oss uppför en backe. Vill vi ha en uteffekt måste vi köpa den materiel som krävs, vi har lämnat demonstratorförsvaret bakom oss. Den politiska nivån har varit tydlig med att den ”strategiska time outen” är över. Då kan vi inte ha materiel och kompetenser i singular. Vi måste tillåta oss att utveckla våra förmågor att uppträda utanför ordinarie förläggningsplatser. Vi måste dock vara smarta och inte förköpa oss på materiel som gör oss lite mer slimmade och lättare. Vi måste lära oss att använda den materiel vi har och skall vi köpa nytt så skall det vara för att växa. Vi måste utveckla baseringsområden och materiel för att kunna verka istället för att bli snyggare.

J.K Nilsson

17 kommentarer:

Engström sa...

Jag tror det blir svårt att övertyga folket:
"Vill vi ha uteffekt så måste vi vara beredda att betala för det."


Vi hade uteffekt.

Vi hade ett bra försvar, det är raserat.

Vi vill inte längre betala för något som är trasigt.

Vi har ingen förståelse för att det är trasigt, ej heller att vi måste betala mer för att laga någon som "ni" har sabbat.

Vi ser att vi inte får något alls för den försäkringspeng vi betalar in, "Man" kan inte övertyga oss om att betala mer så ordnar det sig.
Den logiska slutsattsen blir istället att lägga ner det helt.

Vi vill inte längre betala en försäkringspremie som i början täckte in det mesta, Men som nu förändrats så försäkringen bara gäller om Sverige blir anfallna av godtycklig lågutbildad 3dje världen bonde med rostig kalashnikov.

J.K Nilsson sa...

Engström, läs det här inlägget: http://insatsen.blogspot.com/2010/09/statistik-logn-och-forbannad-dikt.html och fundera på de årliga anslagsbesparingarna som drabbar olika anslag i försvarsbudgeten och återkom om det verkligen behövs skjutas till mer pengar?

J.K Nilsson

Anonym sa...

Engström har en solklar poäng här. Sveriges befolkning resonerar faktiskt ungefär som Engström beskriver.

Om det hade varit krig så hade de landsförrädare och sabotörer som raserat landets försvarsmakt blivit arkebuserade utan vidare diskussion. Denna form av bestraffning är nämligen helt lagenlig i en krigssituation.

Slutsatsen blir att vår fredstida lagstiftning bör skärpas....

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

@Flygsoldat 113 Bom

Sist jag tittade efter så upphävdes inte grundlagen i krig. Så vad grundar du ditt påstående om "lagenlig i en krigssituation" på egentligen?

@J.K Nilsson

Du har många intressanta tankar. Jag håller dock inte helt med dig om att det ska vara plutonchefen som ska knappa i IT-systemet. Ansvar för att uppgiften utförs, javisst. Men det fysiska knappandet borde utföras av en specialist på detta, precis som andra arbetsuppgifter på plutonen utförs av andra än plutonchefen.

Chefen ska leda och fördela arbetet, inte låsas fast vid datorn.

J.K Nilsson sa...

Uppgiven, Det är ju plutonchefen som skall rekrytera sin personal. Det är plutonchefen som vet vilken personal den har underställd och då måste ansvara för att personalen placeras på rätt rader. Det är plutonchefen som skall kunna veta vad personalen måste öva på och med vilken materiel, alltså måste plutonchefen budgetera, planera och ta ut arbetstid för den personal. Detta måste dels meddelas personalen som skall jobba, dels meddelas lönefunktionen som skall betala löner och övningsdygn, dels meddelas förrådspersonalen som skall lämna ut materielen, m.m.

I mågnt och mycket görs det redan i Word och Excell på blanketter som har digitaliserats som sedan mejlas, skrivs ut och faxas eller postas. Skall någon chef attestera så har det enklaste/snabbaste varit att mejla den ifyllda blanketten så att chefen kan skriva ut den och skriva under för att senare posta tillbaka den för underskrift. Skulle man resa så skulle man sitta och fylla i en blankett digitalt för att sedan skriva ut och först faxa till reseavdelningen och sedan jaga chefs underskrift för att därefter posta till löneavdelningen. Skedde någon avvikelse under resan var det ett mög att rätta i reseräkningen, bifoga kvitton och jaga underskrift.

Jag kommer att skriva ett inlägg om den tidigare blanketthysterin när jag har gjort färdigt utgrävningen och fått tag på de tidigare blanketterna. Vi måste fundera på vilken roll plutoncheferna skall ha, jag ser inte att vi skall ta ifrån dem de ansvar som ålagts dem nu. Någon annan som har en annan åsikt?

J.K Nilsson

uppgiven sa...

Varför måste man sätta likhetstecken mellan "ansvarar för" och "utför uppgiften praktiskt"?

Framför allt när "stödsystemet" nu är så yxigt som PRIO är, där en sådan enkel sak som skiftesplanering har krånglats till så pass att det i alla fall produceras exceldokument som översätter arbetstiden till de koder som PRIO kräver?

Jag säger inte att plutonchefen ska tas ifrån ansvar. Jag säger att plutonchefen ska befrias från knappande som en administratör kan utföra snabbare.

J.K Nilsson sa...

Som du ser så propagerar jag för ordentliga utbildningar så att det inte blir så omständligt att genomföra sina plikter. Vidare har jag hos Sinhue framkastat tanken på "brytpunkten" där det blir effektivare att ha anställda administratörer.

Men observera att jag inte tar ställning och säger att vi skall använda PRIO i nuvarande inkarnation. Jag vill att word-blanketten eller Excell-lakanet direkt skall gå in i stödsystemet. Kanske inne i en websida som Prio trots allt liknar.

Information skall inte behöva knappas två gånger.

J.K Nilsson

Anonym sa...

@ Uppgiven
Du har helt rätt. Krigslagarna avskaffades samtidigt med Krigsmakten. Kvar finns endast en tämligen försvarslös Försvarsmakt.

Men de som avskaffade Krigsmakten glömde att avskaffa IKFN. En skicklig lagvrängare kan nog tänja ut den lagstiftningen till att också omfatta landsförrädare.

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

@Flygsoldat 113 Bom

Du är ute och cyklar nu. IKFN handlar inte det minsta om rättsskipning i Sverige.

Anonym sa...

@ Uppgiven

IKFN reglerar i vilka situationer vapeninsats mot farkost och trupp som hotar landets säkerhet är tillåten.

Flygvapnets incidentberedskap får tex skjuta ned främmande flygfarkost som kränker landets gränser och ej låter sig avvisas med internationellt vedertagna signaler.

Liknande regler gäller också inom övriga delar av Försvarsmakten.

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

@Flygsoldat 113 Bom

Jadu, jag har god insikt i vad IKFN är för något. Och det är _inte_ något som kan användas för att avrätta landsförrädare.

Anonym sa...

@ Uppgiven

Efter att ha beordrat iväg roten några gånger har jag också insikt, även om min insikt inte är lika dagsfärsk som din.

I det här fallet handlar det dock inte så mycket om insikt, utan snarare om juridisk tolkning:

"En skicklig lagvrängare kan nog tänja ut den lagstiftningen till att också omfatta landsförrädare".

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

@Flygsoldat 113 Bom

Då är antingen ditt minne dåligt, eller också har IKFN ändrats mycket.

Till att börja med så upphör IKFN att gälla i krig.

För det andra så handlar IKFN uteslutande om ingripande mot _utländsk_ trupp, flyg och fartyg.

Det finns helt enkelt ingen möjlighet att tolka IKFN eller "tänja ut" den för att medge avrättningar. Det du förespråkar är grundlagsbrott, ingenting annat.

Anonym sa...

@ Uppgiven

Det är sant att jag börjar bli lite gammal och glömsk. Men det skall mycket till innan jag ger upp.

Att man aldrig ska ge upp var något av det första jag fick lära mig som soldat. Ifall man ger upp, så har man nämligen förlorat striden. En soldat skall med andra ord gripa efter alla halmstrån som finns.

Det bekymrar mig att flertalet unga soldater är så uppgivna och inte kan föreställa sig de möjligheter som trots allt döljer sig bortom horisonten.

I mina ögon tycks soldaternas uppgivenhet vara ett av de största problemen inom Försvarsmakten. Om soldaterna känner sig maktlösa och har förlorat hoppet, så är situationen mycket allvarlig.

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

@Flygsoldat 113 Bom

Om du menar att du är bekymrad över min ovilja att förvanska svensk lag för att kunna avrätta folk, så tar jag det som en komplimang.

Jag bygger inte mina förväntningar på hoppet om att kunna döda dem jag inte håller med.

Anonym sa...

@ Uppgiven

Jag bjuder på komplimangen! Vi lever ju fortfarande i en demokrati där var och en får tycka precis vad han vill!

Men eftersom Sverige har en näst intill obefintlig försvarsmakt, så kan demokratin försvinna över en natt. I morgon kan det vara despoten NN som enväldigt bestämmer vad både du och jag får tycka.

För att förhindra en sådan utveckling bör vi hålla efter alla landsförrädare som gör allt för att riva ned vår fordom så stolta Försvarsmakt.

I egenskap av soldat skulle jag inte tveka att avrätta en landsförrädare. Att förråda en hel nation och dess befolkning är ju det näst värsta brott som över huvud taget kan begås! (Det allra värsta är brott mot mänskligheten.)

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...

@Uppgiven & Flygsoldat 113 Bom. Sluta trolla omedelbart! Det är en order!