måndag 29 november 2010

Försvarsmaktens anseende - Vi syns, vi verkar, vi respekteras? Med en uppdatering

Jaha, då har ännu en sten lagts på bördan. Försvarsmaktens ledning har ännu en gång provflugit en spinn, en spinn som slutat ännu närmare marken än hittills. Som åskådare får man nu känslan att den som håller i spakarna inte är byxad att styra denna farkost.

Tidigare har vi fått oss till livs att försvarsledningen tycker att officersförbundet inte hjälper till att förbättra försvarsmaktens anseende. Arméinspektören var hedervärd genom sin öppna kritik mot förbundet i den debattartikel som ”Officerstidningen” publicerade i nummer 8/2010. Grundevik menar att Officersförbundet fokuserar fel när man arbetade för att skrota utlandsobligatoriet. Då 95% av officerskåren skrivit under på att ”omreglera” sina anställningsavtal verkar Grundevik anse att det var ett bra beslut och att Officersförbundet genom sitt agerande gör ”FM till åtlöje bland skattebetalarna, något som knappast tjänar Officersförbundet”.

Jag kan spinna vidare med hur man de senaste dagarna uppmärksammat det grandiosa arbetet med stridsvästar. I samma tidning som Grundevik fick sina fem minuter i rampljuset kunde vi läsa om NBG:s spaningspluton och om NBG soldater som inte fått ut sina löner. Dessutom har anställda med någon form av deltidstjänstledigt inte heller fåt någon lön. PRIO kunde inte hantera att någon var delvis tjänstledig. Att inte den här firman har kraschat är mig en gåta.

Nu i eftermiddags kunde vi läsa på Chefsingenjörens blogg att han numer inte skall vara anställd av försvarsmakten, uppsägningen kom via SMS…
Vid tidpunkten för detta SMS deltog CI i utbildning av NATO inför CI’s kommande tjänstgöring i Afghanistan. Denna tjänstgöring skulle vara hittills unik och CI var den förste svensk som fick gå denna kurs. Resultatet är att CI fick avbryta denna kurs och resa hem. Visserligen är min erfarenhet att deltagande i kurser liknande den som CI gick ofta används för visa någon respekt. Landet i fråga sänder representant för att visa sitt förtroende för landet eller organisationen som ger kursen. Någon deltagare stannar inte hela kurstiden ut så jag skulle inte säga att CI och Försvarsmakten inte skämt ut Sverige, däremot har man inte visat att man åtrår den respekt som är den nya ledstjärnan i värdegrundsarbetet. Den svenska Försvarsmakten har i detta fall visat den organisation som vi i samarbete med skall bygga vår säkerhet en nonchalans som borde vara straffbar. Man vill hellre ordna upp principsaker i sin organisation före arbetet med att skaffa sig gott anseende som en ”rejäl” partner.

Det jag känner mest frustration över är att man hellre vill hålla sig till principer än till sakfrågor. Chefsingenjören har på sin blogg uppvisat ett imponerande engagemang för Afghanistan och sin kommande tjänst där. Väl formulerat och utmärkt problematiserat har han belyst svårigheterna och möjligheterna för Afghanistan. En person som passar som handen i handsken i det ”nya försvaret” hellre sägs upp än tillåts vara den tillgång han är. Som lök på laxen så skall CI inte bara skiljas ifrån sin ordinarie tjänst genom den s.k. arbetsbristen men han skall också skiljas ifrån sin tjänst i utlandsstyrkan. För att kunna skilja CI ifrån sin tjänst i US tänker man driva frågan i FPAN, personalansvarsnämnden och hävda arbetsbrist och personliga skäl. Nu slår mina protonpumpar i magsäcken igång nattskiftet och ökar produktiviteteten. Jag citerar ordagrant vad Försvarsmaktens hemsida skrivar på sin sida om FPAN:

Alla anställda i Försvarsmakten, undantaget de som är tillsatta av regeringen, kan prövas i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd även kallad FPAN.
En anställd som begått allvarliga fel i tjänsten kan av sin förbandschef anmälas till FPAN.

Efter att anmälan är gjorts till FPAN får den anställde yttra sig. Ärendet utreds sedan vid den juridiska staben som fungerar som FPAN:s kansli. Därefter sammanträder FPAN och fattar beslut i ärendet. Besluten fattas med enkel majoritet. Nämndens beslut kan överklagas till allmän domstol. FPAN kan besluta om:

- Varning
- Löneavdrag
- Uppsägning
- Avsked

Vid skälig misstanke om tjänstefel som kan ge en annan påföljd än böter har Försvarsmakten skyldighet att anmäla den anställde till åtal.

FPAN består av sju personer. ÖB eller den han sätter i sitt ställe, i dag produktionschefen, är ordförande. I nämnden sitter också:

- Chefsjuristen
- Personaldirektören
- Chefer som ÖB utser
- Fackliga företrädare

…”


Nu undrar jag vilket tjänstefel som man tänker anklaga CI för.

Jag uppmanar Grundevik et.al. att ta en funderare på vem som egentligen gör Försvarsmakten till åtlöje bland svenska skattebetalare. Är det vi anställda och våra fackliga representanter eller är det ni som säger upp svenska officerare under utbildning och på väg mot insats för sin inställning om hur Försvarsmakten hanterat frågan om obligatorisk utlandstjänst. Hur ser frågan om ”Utlandsvägraren” Björn som är CI:s riktiga namn ut? Är det Björns fel att svenska Försvarsmakten tappar i respekt?

När jag mejl ledes fick veta av Björn att han kommer att sägas upp på måndag kunde jag inte komma mig för att uppmana honom att innan det ödesmättade klockslaget ångra sin inställning och omreglera sitt anställningsavtal utan jag kände en viss glädje med honom att han fått erbjudande om anställning utanför Försvarsmakten. Jag kände också ett visst vemod över att en så kunnig person inte längre kommer att bidra till att försvarsmakten trots allt kan göra ett bra ett bra jobb. Men som sagt jag kunde inte ärligen uppmana honom att ändra sig.

På mitt skrivbord ligger almanackan med texten ”Jag har det som krävs”, rodnande vänder jag bort blicken. Jag har inte det som krävs, de som har det som krävs är de som valde att inte spela med i denna tragiska fars och rakryggade stod för att de inte längre vill vara med.

Lycka till Björn.

Wiseman och Cornucopia har också skrivit i ärendet. Jag lägger Morgonsur till listan med kommentatorer. Och Skipper.

J.K Nilsson

3 kommentarer:

Sumatra sa...

J.K,

Vi synes att vi verkar respekteras, men det är nog fel.

Ja, hur skall åtalet se ut? En bra fråga.

Nu gäller det att sluta upp kring CI, både som enskilda, som bloggare och som fackansluten. Här har Officersförbundet öppet mål. Ingenting har sköttskorrekt. Inte ens skälet till avskedet är korrekt. Arbetsbrist för CIMIC-personal?

Enligt min uppfattning skall CI ha jobbet tillbaka. Sedan är det hans sak om han vill vara kvar, men det är en annan fråga.

Hur som helst skall inte detta ske under största möjliga tystnad.

Anonym sa...

Efter att ha läst Chefsingenjörens beskrivning av det bisarra övergrepp han utsatts för av sin arbetsgivare, vilken dessutom har som strategisk målsättning att stärka bilden av sig själv som en attraktiv sådan, är det inte utan att man undrar; hur tänker de ”Moder Sveas finest”?
Hur resonerar personerna i försvarsmaktsledningen och de andra cheferna i högkvarteret?
Vad rör sig bakom pannbenen på förbandscheferna? Hur i hela friden kan det bli så fel?

En onekligen intressant inblick i denna slutna värld kan man få om man läser de minnesanteckningar som fördes vid redovisningen av en gruppuppgift vid ÖB senaste chefsmöte, som avhölls den 16 november. Mötets deltagare, chefer i högkvarteret ner till avdelningschefsnivå och chefer för organisationsenheter (förband, skolor och centrum), indelades i fyra grupper för att diskutera och redovisa följande frågeställningar:

• Hur är stämningen och framtidstron i organisationen?
– Eventuella förslag på åtgärder?

• Vad väljer ni som förbandschefer
– Säga upp övertalig personal gentemot IO 14 och PROD 14 ?
– Avveckla förmågor/delförmågor

Snillen spekulerar eller dumskallarnas sammansvärjning, sjukdomsinsikt eller förnekelse – döm själva. Här följer gruppernas redovisningar:

Grupp 1:
• Eleverna på skolor upplever framtidstro men obalanser i FM oroar dem.
• Vissa medarbetare på förbanden skrev under det nya avtalet med "knuten näve".
• Omgaloneringsfrågan har sprängkraft, -rätt timing är viktigt. Det är OK att tjänstgöra med högre grad på lägre befattning.
• De nyligt anställda soldaterna är "på hugget". -förväntansfulla.
• Införande av PRIO väcker viss oro i organisationen.
• Vissa personalkategorier oroas över att de kommer att köras för hårt avseende deltagande i insatser.
• Kan bli svårt att rekrytera till nationella skyddstyrkorna.
• FM behöver få bättre kontakt med sina reservofficerare.
• Frivilligorganisationens 600 000 "ambassadörer" - hur ska de nyttjas bl a avseende rekrytering? Finns potential outnyttjad.
Sammanfattning:
• Ingen dålig stämning, men det finns en oro.
• I valet mellan uppsägningar och förmågor: uppsägningar, dock -se över omstruktureringar och nyttjande av likartade resurser, t ex tekniker.
• Pendlas resurser bort, -kostnader för pendling kan minskas?

Grupp 2:
• Mycket att göra men att sätta upp nya förband upplevs positivt.
• Oro finns angående omgalonering och int. arbetsskyldighet.
• Det finns ett förtroendeglapp till högsta ledningen.
• Avseende bloggar "- ta befälet över diskussionerna."
• Allt genomförs samtidigt.
• FM bör bli tydligare och trognare till de uppdrag som vi har.
• Angående frågeställningen så kunde gruppen inte enas om ett svar:
• -problematiskt att utgöra positiv arbetsgivare samtidigt med uppsägningar.
• -Det finns processer i FM som hanterar samma ärenden.
• -Har vi för höga ambitioner avseende teknik i FM? Måste vi ha det senaste eller kan vi nyttja den materiel vi har längre?

Grupp 3:
• Gruppdiskussionen startade i positiva termer för att därefter bli mörkare.
• Oro finns angående IO14 och PROD14 ang t ex bemanning.
• Avdömningar krävs.
• Verksamhetssäkerhet diskuterades från flera förband.
• Högt tempo avseende operationer oroar, kommer det bli så?
• HR-funktionen utsatt, GSS, resoff m m, svårt att klaras av.
• MAU vid ett av förbanden i gruppen visade på -toppstyrning/centralstyrning. Förtroendet för ledningen har nedgått.
• Fråga 2: förordar ej uppsägning men behövs eventuellt skäras i förmågor.

Grupp 4:
• Oro finns för att resurser och uppgifter inte harmoniserar.
• Läget är ljusare än vad facket redovisar.
• Mer delaktighet från förbanden önskas.
• Det upplevs att det finns två högkvarter.
• Bättre långsiktighet önskas.
• Fråga 2: övertalighet måste omhändertas. Om tvunget: uppsägning och behåll förmåga/or.

Anonym sa...

Läste för någon timma sen CI;s blogg och blev verkligen upprörd. Är detta firman jag strävar efter att bli anställd i?

Läser just nu på officers programmet där målet i en framtid är att få en anställning i FM men när man läser detta och allt övrigt som händer i FM just nu så funderar jag allvarligt över mitt yrkesval.